Publicatie giften en financiŽle gegevens verplicht

De minister voor rechtsbescherming heeft een conceptwetsvoorstel gepubliceerd van de Wet transparantie maatschappelijke organisaties. Dit conceptwetsvoorstel heeft ten doel het meer transparant maken van geldstromen naar maatschappelijke organisaties. Door het transparant maken van die geldstromen zou worden voorkomen dat financiering van maatschappelijke organisaties gepaard gaat met misbruik van democratische vrijheden en onwenselijke beÔnvloeding.

Het overigens zeer ruim geformuleerde wetsvoorstel raakt in beginsel stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen en daarmee vergelijkbare buitenlandse rechtspersonen die in Nederland actief zijn.
Het gaat dan niet alleen om ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instellingen), maar ook om sportverenigingen, moskeeŽn, kerken en wellicht vallen ook STAK's (Stichting Administratiekantoren) onder de regeling.

Elke maatschappelijke organisatie moet Ė als de wet wordt aangenomen Ė donaties met een waarde van €15.000,00 of meer openbaar te maken. Onder openbaar maken wordt verstaan het melden van de hoogte van de donatie, de datum waarop de donatie is ontvangen en de naam en woonplaats van de donateur. Vervolgens moet elke bestuurder en elk lid van een eventueel aanwezig toezichthoudend orgaan het donatieverzoek ondertekenen.
Het wetsvoorstel voorziet overigens wel in een mogelijkheid bepaalde organisaties vrij te stellen van de hiervoor bedoelde verplichtingen.

Het verplicht openbaar maken raakt heel veel organisaties, ook organisaties die nu helemaal niet verplicht zijn stukken openbaar te maken. Wat overigens te denken van de enorme inperking van het recht op privacy (van zowel de donateur als de betrokken organisatie)? Gaat openbaarmaking niet heel ver? Zou het overleggen aan belastingdienst en openbaar ministerie in een heleboel gevallen niet voldoende zijn?

Wilt u meer weten over schenkingen, de aftrekbaarheid daarvan en de aard van het wetsvoorstel? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie